ناگفته های یک دلقک

دلنوشته های یک دلقکِ خانگی

لطفا با لبخند کش دااااااار وارد شوید ...

مثلِ پیچ

پیچ ها معمولا این طورند که هرچه به سمت راست بپیچند محکم و محکم تر می شوند و هرچه به سمت چپ بپیچند سست و سست تر می شوند و آخرش هم می افتند.

انسان هم همین طور است . هرچه به سمت راستی و به سمت درستی بپیچد محکم تر می شود، پایدارتر می شود، با ثبات تر می شود و هر چه به سمت کجی و نادرستی و فریب و نیرنگ بپیچد، سست و سست تر می شود .

این است که قران می فرماید :

" قولوا قولا سدیدا "

یعنی مردم محکم حرف بزنید!

منظورش حرف راست است به حرف راست زدن می گوید "حرف محکم" . چون انسان وقتی راست گفت محکم می شود، پایدار می شود. یعنی نتیجه ی راستی و درستی محکمی است .