ناگفته های یک دلقک

دلنوشته های یک دلقکِ خانگی

لطفا با لبخند کش دااااااار وارد شوید ...

هر معجزه ای ممکن استزندگی هیچ گاه به بن بست نمیرسد.
کافیست چشم باز کنیم،
 و راههای گشوده ی بیشماری را،
 فرا روی خود ببینیم.
خدا که باشد؛
هرمعجزه ای ممکن میگردد.


🔻 مسیحا برزگر🔻


دسته بندی :
سخن بزرگان