ناگفته های یک دلقک

دلنوشته های یک دلقکِ خانگی

لطفا با لبخند کش دااااااار وارد شوید ...

زندگی شگفت انگیز است


گذشته رابدون هیچ تاسفی بپذیر
بااعتمادزمان حال رابگذران،
برای آینده آماده شو!
ایمان رانگهدار و ترس رارهاکن
شک راباورنکن،به باورهایت شک نکن!
زندگی شگفت انگیزست
اگربدانیدکه چطورزندگی کنید


دسته بندی :
عکس نوشته ها و مطالب زیبا