ناگفته های یک دلقک

دلنوشته های یک دلقکِ خانگی

لطفا با لبخند کش دااااااار وارد شوید ...

کفشی که برای شما مناسب است...کفشی که برای شما مناسب است

می تواند پای دیگری را آزار دهد.

هیچ شیوه ی یکسانی برای زیستن وجود ندارد

که مناسبِ حال همه باشد.


"کارل گوستاو یونگ"

دسته بندی :
عکس نوشته ها و مطالب زیبا