ناگفته های یک دلقک

دلنوشته های یک دلقکِ خانگی

لطفا با لبخند کش دااااااار وارد شوید ...

بشر وقتی در خانه اش نشسته است ...


بشر وقتی در خانه اش نشسته است،

خواهان حادثه ای در زندگی و هنگامی که دچار حادثه ای می شود، خواهان زندگی آرام در خانه است.

#وایلر

دسته بندی :
سخن بزرگان