ناگفته های یک دلقک

دلنوشته های یک دلقکِ خانگی

لطفا با لبخند کش دااااااار وارد شوید ...

یادآوری

می نویسم تا یادم بمونه ...

۱ - ترک عادات بد

۲- به فکر خودت باش

۳ - دوری از افکار ناراحت کننده
این سه تا مورد قطعا معجزه میکنه :)))