ناگفته های یک دلقک

دلنوشته های یک دلقکِ خانگی

لطفا با لبخند کش دااااااار وارد شوید ...

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مطالب خواندنی» ثبت شده است

بهترین تغییرات از درون رخ می‌دهد


اگر تخم‌مرغی با نیروی بیرونی بشکند
پایان زندگیست
ولی اگر با نیروی داخلی بشکند،
آغاز زندگیست
بهترین تغییرات از درون رخ می‌دهد!

بر شانه هایت باز دنبال چه میگردی؟


در بدترین روزها
امیدوار باش؛
زیرا زیباترین باران ها از سیاه ترین ابرهاست ...


متفاوت بیاندیش


میگویند هنگامیکه در آمریکا همه در جستجوی طلا بودند یک نفر با فروش بیل میلیونر شد

اما  طلا کسی را میلیونر نکرد.

متفاوت اندیشیدن راهکار موفقیت است


قدرت کلماتت را بالا ببر


قدرت کلماتت را بالا ببر
نه صدایت را ... !

 این باران است که باعث رشد گل‌ها می‌شود
⚡️ نه رعد و برق‌ !


آنچه مانع پیشرفت می شود


بیشتر از آنکه محدودیت های واقعی بیرونی موثر باشند،
محدودیت های خودساخته درونی مانع موفقیت و پیشرفت هستند!


مشکل ذهن های کوچکهمیشه از هر آدمی به اندازه شعورش

انتظار داشته باش ...

اینطوری کمتر عذاب می کشی


زندگی شگفت انگیز است


گذشته رابدون هیچ تاسفی بپذیر
بااعتمادزمان حال رابگذران،
برای آینده آماده شو!
ایمان رانگهدار و ترس رارهاکن
شک راباورنکن،به باورهایت شک نکن!
زندگی شگفت انگیزست
اگربدانیدکه چطورزندگی کنید


مثلِ پیچ

پیچ ها معمولا این طورند که هرچه به سمت راست بپیچند محکم و محکم تر می شوند و هرچه به سمت چپ بپیچند سست و سست تر می شوند و آخرش هم می افتند.

انسان هم همین طور است . هرچه به سمت راستی و به سمت درستی بپیچد محکم تر می شود، پایدارتر می شود، با ثبات تر می شود و هر چه به سمت کجی و نادرستی و فریب و نیرنگ بپیچد، سست و سست تر می شود .

این است که قران می فرماید :

" قولوا قولا سدیدا "

یعنی مردم محکم حرف بزنید!

منظورش حرف راست است به حرف راست زدن می گوید "حرف محکم" . چون انسان وقتی راست گفت محکم می شود، پایدار می شود. یعنی نتیجه ی راستی و درستی محکمی است .